Lee Jeans

Trở về

NamHướng dẫn chọn kiểuNữ

Trở về
703 Brett
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-703.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
703 Brett
Siêu ôm / Ôm
Siêu ôm
Low Rise
Narrow
706 Ramone
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-706.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
706 Ramone
Siêu ôm / Ôm
Ôm
Low Rise
Narrow
709 Luke
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-709.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
709 Luke
Siêu ôm / Ôm
Ôm
Low Rise
Tapered
722 Travis
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-722.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
722 Travis
Ôm
Ôm
Low Rise
Straight
707 101+z
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-707.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
707 101+z
Ôm vừa
Ôm vừa
Mid Rise
Tapered
721 Kraft
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-721.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
721 Kraft
Ôm vừa
Ôm vừa
Low Rise
Tapered
724 Zed
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-724.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
724 Zed
Ôm vừa
Ôm vừa
Mid Rise
Straight
726 Austin
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-726.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
726 Austin
Ống vừa
Ống vừa
Mid Rise
Tapered
755 3D Curve Leg
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-755.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
755 3D Curve Leg
Ống vừa
Ống vừa
Low Rise
Tapered
731 Arvin
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-731.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
731 Arvin
Thoải mái
Thoải mái
Mid Rise
Tapered
735 Chase
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-735.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
735 Chase
Thoải mái
Thoải mái
Mid Rise
Tapered
743 Clark
/LeeJeans/media/video/fitguideVideo/men/m-743.mp4?width=300&height=200&ext=.mp4
743 Clark
Thoải mái
Thoải mái
Mid Rise
Straight